Rīko Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” sadarbībā ar RPA “Rīgas enerģētikas aģentūra”  un SIA “Force Lex” Pārvaldnieku izglītības iestādi

"Valsts kontroles revīzija par ēku drošumu valsts un pašvaldību līmenī palīdzēja “lauzt ledu” un sākt risināt ilgstoši sasāpējušo ēku drošības problēmu. Būtiskākā revīzijā konstatētā problēma – neviens nerūpējas par ēkām tā, kā noteikts normatīvajos aktos. Iemesli tam dažādi - nepietiekama iesaistīto personu izpratne par drošu ēku ekspluatāciju, būvvalžu neatkarības riski un darba metodikas trūkums, ēku apsaimniekotāju profesionālās kvalifikācijas un kontroles neesamība, kā arī nepietiekami uzkrājumi ēkām un finansējuma ēku renovācijai nepieejamība. Pateicamies par līdzšinējo sadarbību Ekonomikas ministrijai un revīzijā iekļautajām pašvaldībām, taču kopumā – joprojām darāmā vēl ir ļoti daudz. Aicinu visas Latvijas pašvaldības pārņemt labo praksi un proaktīvi risināt ēku drošības problēmas!"

Rolands Irklis Latvijas Republikas Valsts Kontrolieris

"Lai arī kopš dzīvojamo māju privatizācijas lielākoties ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, arvien ir liels skaits tādu dzīvokļu īpašnieku, kas neapzinās savus kā dzīvokļa īpašnieka pienākumus. Tāpat tie neapzinās savas tiesības, neapzinās, ka tieši viņu pašu spēkos ir savu situāciju mainīt, sakārtot savu dzīvojamo māju, nomainīt pārvaldnieku un prasīt pilnvērtīgu līgumā noteikto saistību izpildi. Esmu konstatējis, ka iedzīvotāju sūdzību raksturs tiešā veidā korelē ar to, kāda ir mājas apsaimniekošanas vai pārvaldīšanas forma."

Juris Jansons Latvijas Republikas tiesībsargs

“Mūsdienīgs mājoklis ir pieejams, efektīvs, ērts un ar patīkamu iekļaujošu vidi. Ēkas atjaunošana ne tikai ceļ nekustamā īpašuma vērtību, tā nodrošina drošības sajūtu, kas ir primārā, domājot par mājokli. Energoefektivitātei un funkcionalitātei ir racionāli apsvērumi, taču nedrīkst novērtēt par zemu arī estētisko ieguvumu, ko sniedz sakārtots pagalms un skaista ēka. Iesākt mājas atjaunošanas procesu ir visgrūtāk, tādēļ mēs, pašvaldība, sniedzam atbalstu, savedot kopā entuziastus, ekspertus un finansiālo atbalstu. “

Selīna Vancāne Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja

"Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības dzīvot ilgmūžīgā, ērtā un pieejamā mājoklī. Valsts un pašvaldību pienākums ir radīt apstākļus, kas atvieglotu iedzīvotāju iespējas attīstīt un labiekārtot savu dzīvesvietu. Pārdomāta mājokļu politika, it īpaši reģionos, veicinās iedzīvotāju vēlmi dzīt savas saknes dzimtajā pilsētā, tā spēcinot Latvijas ekonomiku un izaugsmi."

Normunds Audzišs Latvijas lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors

"Valsts reģionāla attīstība nav iespējama bez līdzsvarotas mājokļu politikas. Tāpēc jāizstrādā ilgtermiņa valsts atbalsta mehānismi dzīvokļu būvniecībai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldību teritorijās. Vienlaikus nepieciešama radikāla inventarizācija normatīvo aktu bāzei dzīvojamo māju pārvaldīšanā, precīzi nosakot dzīvojamo māju ekspluatācijā iesaistīto pušu atbildības. Bez mājokļu monitoringa un visaptveroša mājokļu tehniskās kvalitātes novērtējuma, mājokļu politikai ir deklaratīvs raksturs. "

Aino Salmiņš Latvijas pašvaldību savienības padomnieks

“Dzīvokļu īpašnieku kopības lomas nostiprināšana ir priekšnoteikums dzīvojamo māju sekmīgai pārvaldīšanai.”

Mārtiņš Auders Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors

“Lielākā daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir būvēta ievērojami sen, tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi to kvalitātes uzlabošanā un it īpaši energoefektivitātes celšanā. Tieši mājsaimniecībās patērētā enerģija veido līdz 30% no visas enerģētikas jomas, tādēļ ēku sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Veicot māju energoefektivitātes pasākumus kā arī pārejot uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, dzīvokļu īpašniekiem tas uzlabo dzīves apstākļus un samazina komunālos rēķinu izmaksas.”

Gatis Silovs Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors

“Mājokļa atjaunošana ir gan īpašnieka pienākums, gan ilgtermiņa finansiāls ieguvums, gan viens no ilgtspējas un atbildīgas rīcības stūrakmeņiem. Aicinām izmantot Rīgas enerģētikas aģentūras sniegto informatīvo un finansiālo atbalstu mājokļu atjaunošanai gan jūsu, gan visas sabiedrības kopīgo mērķu sasniegšanai! “

Jānis Ikaunieks Rīgas enerģētikas aģentūras direktors

“Esot pārmaiņu ceļā uz ekonomiski pieejamu mājokļu nodrošināšanu Rīgā, pašvaldībai ir būtiski būt iniciatoram, lai lokālā un nacionālā līmenī veidotu jaunus instrumentus pašvaldības atbalstītu mājokļu izveidei.”

Dace Ziediņa Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietniece mājokļu pieejamības jautājumos

“Esot pārmaiņu ceļā uz ekonomiski pieejamu mājokļu nodrošināšanu Rīgā, pašvaldībai ir būtiski būt iniciatoram, lai lokālā un nacionālā līmenī veidotu jaunus instrumentus pašvaldības atbalstītu mājokļu izveidei.”

Jānis Baiks Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

“Šobrīd ir svarīgi domāt par mājokļu pieejamību ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas, ko šogad vēl vairāk apgrūtina aiz vien pieaugošais eiribor, inflācija, energo resursu sadārdzināšanās, kas mazina jaunu projektu attīstību no investoru puses kā arī iespēju gala pircējiem iegādāties uzceltos mājokļus”

Līga Plaude LANĪDA valdes locekle

“Digitalizācija māju pārvaldīšanā sniedz plašas iespējas ēku īpašniekiem atbildīgi īstenot savus pienākumus. Kādus risinājumus šajā procesā piedāvā Būvniecības informācijas sistēma – to uzzināsiet konferencē!”

Svetlana Mjakuškina Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore

“Dzīvokļa īpašnieks ir arī visas mājas saimnieks. Un mājas uzturēšanai nepieciešama visu kopīpašnieku kopdarbība vai citiem vārdiem kopīgas rūpes!”

Aija Meļņikova Rīgas domes Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece

"Droša dzīvojamā māja nav tikai dzīvokļu īpašnieku atbildība"

Jānis Uzulēns "Jurisconsultus” vadītājs, praktizējošs jurists būvniecības lietās

"Droša dzīvojamā māja nav tikai dzīvokļu īpašnieku atbildība"

Mārtiņš Tīdens Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos

“Primārā problēma ir skaidri izprotama normatīvā regulējuma iztrūkums, un tieši tādēļ mēs arī rosinām stingri reglamentēt pārvaldniekiem nepieciešamās zināšanas un kompetences, bez kuru apliecinājuma pārvaldnieks šajā jomā nedrīkstētu darboties”

Dace Vārna Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja

"Pārvaldnieks ir instruments prasmīgajās dzīvokļu īpašnieku kopības rokās."

Aleksandra Cimbale Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja

“Šobrīd daudzdzīvokļu mājām ir pieejams valsts atbalsts gan energoefektivitātes uzlabošanai, gan remontdarbiem tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Lai šīs iespējas izmantotu maksimāli jēgpilni, nepieciešama iedzīvotāju interese un iesaiste, kas pēdējos gados arvien pieaug”

Ieva Vērzemniece Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

“Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana savā būtībā nav tikai ēkas energoefektivitātes paaugstināšana tā ir arī ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana un apkārtējās pilsētvides sakārtošana. Atjaunojot ēkas iedzīvotāji ne tikai uzlabo savus dzīves apstākļus, bet arī padara savu pilsētu vai ciemu skaistāku.”

Jānis Ungurs “Ogres namsaimnieks” energoefektivitātes projektu koordinators

"Strādājot digitalizācijas jomā redzu, kā piemirstas cilvēka vajadzības. Visām darbībām ar mājokli ir jāliek centrā cilvēks."

Jānis Šipkovs Energoefektivitātes eksperts

“Digitālās tehnoloģijas palīdz radīt pieejamākus un ilgtspējīgākus mājokļus”

Ēriks Kehris SIA "Cubed", NĪ attīstītājs

"Igaunijas mājokļu politikas risinājumi un dalība starptautiskās organizācijās"

Andres Jaadla Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL valdes priekšsēdētājs, Eiropas Sabiedrisko, kooperatīvo un mājokļu federācijas HOUSING EUROPE valdes loceklis

"Igaunijas mājokļu sektora tiesiskā reforma saistīta ar dzīvokļu īpašumtiesībām. Reformai ir pozitīva ietekme daudzdzīvokļu māju renovācijas jautājumu risināšanā un darbu finansēšanā."

Irina Reva Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL galvenā juriste

"Ēku tehniskais stāvoklis ir katra dzīvokļu īpašnieka atbildība. Īpašums nebeidzas ar dzīvokļa ārdurvīm."

Jānis Vīgants Būveksperts

“Māju īpašniekiem ir nepieciešams sniegt zināšanas par ēku un to inženiersistēmu uzturēšanu un apkopoti“

Matīss Kempe Mg.sc.ing. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās

  Latvijas lielākais, ilgtspējīgai mājokļu politikai un ēku energoefektivitātei veltītais divu dienu pasākums. Divu dienu garumā tā būs vieta, kur satikt domubiedrus, sadarbības partnerus, dibināt biznesa kontaktus, uzzināt nozares būtiskākos jaunumus, rast iedvesmu un risinājumus, lai Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte kļūtu labāka.

  1.-2. jūnijā

  ATTA Konferenču centrs*, Krasta iela 60, Rīga

  Konferences darba valoda: latviešu

  Konference “Mājoklis 2023” pulcēs vairāk nekā 1000 apmeklētājus klātienē un tiešsaistē – namu pārvaldīšanas jomas profesionāļus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus vai administrāciju. Konferences lūgtie viesi: Eiropas Sabiedrisko, kooperatīvo un mājokļu federācijas HOUSING EUROPE dalībniece Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienība EKYL, ministriju, nozaru asociāciju pārstāvji, Valsts kontrole, Rīgas enerģētikas aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Altum, Rīgas dome, pašvaldības, viedokļu līderi u.c.

  Mērķis: veicināt atklātu diskusiju un kvalitatīvu informācijas apmaiņu par šī brīža situāciju namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā un tās ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.​

  UZDEVUMI

  1Informēt sabiedrību par valsts kursu ilgtspējīgas mājokļu politikas veidošanā, likumdošanas un citu tiesību aktu izstrādi ilgtspējīgas attīstības un mājokļu jomā Latvijas un Eiropas līmenī.

  2Enerģētiskās krīzes ietekmes mazināšana un ES fondu izmantošana, lai sasniegtu Eiropas un Latvijas klimata mērķus.

  Namu pārvaldīšanas joma pēdējo gadu laikā saskaras ar arvien jauniem izaicinājumiem, kur vakardienas risinājumi vairs neder, nemaz nerunājot par rītdienas vajadzībām. Konferencē diskutēsim un meklēsim risinājumus tām izmaiņām nozarē, kuras pēdējos gadus ir bijušas īpaši būtiskas.

  Konferences būtiskākie ieguvumi jeb kāpēc apmeklēt šo vērienīgo konferenci:

  • Atbildes un risinājumi aktuālajiem nozares izaicinājumiem – mājokļu Pārvaldīšanas, attīstības, ilgmūžības un drošības jautājumi.
  • Visi nozares profesionāļi vienviet – iedvesma darbam un biznesa kontakti;
  • Pieredzes stāsti un risinājumi daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai.
  PIRMĀ DIENA - 1.JŪNIJS
  Plkst. 8:30 - 16:45

  Dienas tēma.
  Informācijas un pieredzes apmaiņa par jaunākajām izmaiņām un tendencēm normatīvajos aktos namu pārvaldīšanas jautājumos (kā tiek veicināta mājokļa attīstība, ilgmūžība un drošība?),  dzīvokļu īpašnieku kopību un biedrību loma izmaiņu kontekstā, profesionālu, zinošu un kvalificētu pārvaldnieku aroda stiprināšana sabiedrībā, pašvaldību līdzatbildība mājokļu politikā, atkritumu apsaimniekošana kā zaļā kursa sastāvdaļa.

  Moderators: Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

  OTRĀ DIENA - 2.JŪNIJS
  plkst. 9:00 - 15:15

  Dienas tēma
  Dzīvojamo ēku energoefektivitāte ir problēma visā Eiropā novecojošā ēku fonda un māju īpašnieku organizācijas trūkuma dēļ. Arī Latvijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbi saskaras ar dažādiem šķēršļiem. Konferencē paredzēts apspriest stratēģiskas un sistemātiskas koordinācijas nozīmi daudzdzīvokļu ēku renovācijas uzsākšanā, kas palīdzētu māju īpašniekiem reaģēt uz energoefektivitātes problēmām.

  Moderators: Ansis Bogustovs, žurnālists

   

  Atskats uz konferenci “Mājoklis 2023” šeit.

  Visas konferences “Mājoklis 2023” foto pieejamas šeit un ieraksti šeit.

  PIRMĀ DIENA - 1.JŪNIJS

  9.30.-17.00 (atklāšana, uzrunas, lasījumi, paneļdiskusijas, divas kafijas pauzes, pusdienas pārtraukums, intervijas, semināri/workshop, kopsavilkums)

  Moderators: Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

  Dienas tēma.
  Informācijas un pieredzes apmaiņa par jaunākajām izmaiņām un tendencēm normatīvajos aktos namu pārvaldīšanas jautājumos (kā tiek veicināta mājokļa attīstība, ilgmūžība un drošība?),  dzīvokļu īpašnieku kopību un biedrību loma izmaiņu kontekstā, profesionālu, zinošu un kvalificētu pārvaldnieku aroda stiprināšana sabiedrībā, pašvaldību līdzatbildība mājokļu politikā, atkritumu apsaimniekošana kā zaļā kursa sastāvdaļa.

  Investīciju trūkuma iemesls mājokļos un nespēja pienācīgi uzturēt mājokli bieži ir saistīts  ar iedzīvotāju zemo ienākumu līmeni. Īpaši ģeopolitiskās un energokrīzes apstākļos ir audzis to iedzīvotāju skaits, kam ir problēmas samaksāt mājokļa uzturēšanas izdevumus, uzkrājas komunālie parādi. Tas ir kā apburtais loks – rēķini kļūst arvien lielāki un tos arvien grūtāk apmaksāt, jo ēkas nav siltinātas, bet siltināšana prasa investīcijas. Daudzām padomju laikos celtajām daudzdzīvokļu mājām nolietojums ir sasniedzis kritisko slieksni, tāpēc, ja tuvāko gadu laikā netiks veikta ļoti nopietna renovācija, cilvēki var palikt pat bez mājokļa. Tas nozīmē, ka īpašums daudziem Latvijas iedzīvotājiem jau ir kļuvis par nepanesamu slogu.

  Valdības un pašvaldību dienas kārtībā ir jautājums kā palīdzēt mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kas nozīmē risināt jautājumu par sociālajiem pabalstiem. Neviens nevar iebilst pret šī sociālās labklājības atbalsta instrumenta nepieciešamību, un tas ir būtiski daudziem Latvijas iedzīvotājiem, taču šajā situācijā valdībai vajadzētu būt papildus stimulam risināt tieši strukturālās problēmas, kas izraisa mājokļu krīzi, un šāda pieeja vienlaikus var radīt ievērojamus ietaupījumus ilgtermiņā. Konferencē meklēsim atbildes un risinājumus uz šiem un citiem sabiedrībai tik būtiskiem jautājumiem.

  OTRĀ DIENA - 2.JŪNIJS

  9.30 – 16.00 (atklāšana, uzrunas, lasījumi, paneļdiskusijas, intervijas, divas kafijas pauzes, pusdienas pārtraukums, semināri/workshop, kopsavilkums)

  Dienas tēma. Dzīvojamo ēku energoefektivitāte ir problēma visā Eiropā novecojošā ēku fonda un māju īpašnieku organizācijas trūkuma dēļ. Arī Latvijā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbi saskaras ar dažādiem šķēršļiem.

  Latvijā kopumā ir 16 tūkstoši daudzdzīvokļu mājas, kas būvētas padomju laikā. Statistikas dati rāda drūmu ainu: pēdējos 13 gados, kad Latvijā sākās daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas, ar valsts atbalstu, kas būtībā ir Eiropas Savienības struktūrfondu grants, nosiltinātas vien 1600 daudzdzīvokļu mājas jeb tikai 10% no kopējā skaita, kurām tas noteikti būtu jādara.

  Latvijas  vidusmēra iedzīvotāja mājoklis ir vecāks par viņu pašu un mājas ir būvētas laikmetā, kad energoresursu cenas bija zemas. Latvijā ir aptuveni 1 miljons mājokļu, no kuriem 69% atrodas daudzdzīvokļu mājās. Dzīvojamo fondu galvenokārt veido 60.-80.gados būvētas sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ar katru gadu pieaug siltuma patēriņš, jo ēkas norobežojošas konstrukcijas nolietojas, un māju tehniskais stāvoklis kļūst aizvien kritiskāks.

  Ar šobrīd esošo renovācijas ātruma līmeni, kas ir zem 1 % ēku gadā, nav iespējams nodrošināt savlaicīgu pāreju uz klimatneitrālu līmeni līdz 2050. gadam. Vai ir risinājumi?

  Konferencē paredzēts apspriest stratēģiskas un sistemātiskas koordinācijas nozīmi daudzdzīvokļu ēku renovācijas uzsākšanā, kas palīdzētu māju īpašniekiem reaģēt uz energoefektivitātes problēmām.

  PARTNERI

  sadarbības Partneri

  informatīvie atbalstītāji

  Aicinām reģistrēties konferencei namu pārvaldīšanas jomas profesionāļus, nozares asociācijas, valsts institūciju un pašvaldības, izglītības iestādes, dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvās sabiedrības, namu apsaimniekošanas uzņēmumus, komunālo pakalpojumu uzņēmumus, namu apsaimniekotājus.

  dalības maksa

  KLĀTIENE**

  • Divu dienu dalība – 159 EUR
  • Vienas dienas dalība – 99 EUR
   
  Dalības maksā tiek iekļauta dalība konferencē un kafijas pauzes.
  Pieejama bezmaksas stāvvieta.

  Add Your Heading Text Here

  TIEŠSAISTE

  • Divu dienu dalība – 99 EUR
  • Vienas dienas dalība – 59 EUR

  Droši zvaniet mums saistībā ar īpašiem piedāvājumiem, reklāmas izvietošanu, atlaides piemērošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, grupu reģistrācijai un citiem jautājumiem. 
  Par dalību konferencē visi tie, kuriem būs nepieciešams un kuri vēlēsies, varēs saņemt apliecību.

  LŪDZU, VEICIET REĢISTRĀCIJU, zvanot uz tālr. 29199108 (Dace), 20004011 (Ingārs) 
  vai aizpildot pieteikuma anketu:

  MAKSĀJUMA KĀRTĪBA

  Pēc reģistrācijas anketas saņemšanas Jums tiks izsūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule un rēķins uz anketā norādīto e-pastu.
  Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu:
  Saņēmējs: Biedrība “Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis””
  Reģistrācijas Nr. 40008318959
  Konta Nr.: LV59UNLA0055003399954
  Pārskaitījuma mērķis: par piedalīšanos konferencē “Mājoklis 2023 ”.

  DALĪBAS ANULĒŠANA UN AIZVIETOŠANA

  • ja konferences dalībnieks savu dalību konferencē atsauc līdz 20.maijam , dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā
  • ja neparedzētu apstākļu dēļ uz konferenci nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski brīdinot konferences organizatorus

  *Pasākuma organizators patur tiesības mainīt pasākuma vietu
  **Pieejamas tikai 350 vietas