2023.gada 1.-2.jūnijā aizvadīta PIRMĀ mājokļu politikai, īpaši ēku drošībai un energoefektivitātei veltītā konference, kas pulcēja vairāk kā 2250 apmeklētāju klātienē Atta centrā un tiešsaistē!

Īpašā konferences klātienes atmosfēra, 25 jaudīgi runātāji (referenti), t.sk. starptautisku organizāciju līderi – viesi no Igaunijas, vērtīgs saturs, atziņas un inovatīvi risinājumi, noderīgas konsultācijas, iedvesmojoši pieredzes stāsti, jēgpilnas debates, semināru sekcijas, un vēl un vēl  – tas viss konferenci darīja īpašu.

ATSAUKSMES

Liels paldies Dacei Vārnai un viņas komandai par uzdrošināšanos veikt tik apjomīgu darbu, bravo! ALTUM pārstāve Ieva Vērzumniece, žēl ka nesatiku parunāt, visu laiku kad gāju - bija aizņemta. Ļoti interesanti risinājumi Ērikam Kehrim!
Pietiekošs pasākums atvēlētajam laikam.

Steidzami jāpieņem likums , kas regulē daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu.
Galvenā vērtība: motivācija strādāt tālāk! Jūtams atbalsts, tam, ka neesi viens.
Laikmetīga konference: Labi noorganizēta, brīva, un nepiespiesta atmosfēra
Negaidīti smalks pasākums. Viss precīzi laikos, ļoti profesionāla filmēšana.
Jautājumi, kuri it kā ir zināmi nozares speciālistiem – konferencē tika pacelti pavisam jaunā līmenī.
Konference bija noorganizēta ļoti augstā līmenī un pārsteidza ar dažādiem rakursiem un risinājumu meklējumu eleganci
Previous
Next

Konferences darbs tika sadalīts sekcijās: abu konferences dienu pirmajās pusēs uz galvenās skatuves referēja augsta līmeņa amatpersonas un starptautisku organizāciju pārstāvji no Igaunijas, mājokļu politikas veidotāji, pašvaldību asociāciju (LLPA un LPS) vadītāji un padomnieki, risinājās spraigas paneļdiskusijas. Savukārt pēcpusdienās paralēli notikumiem uz galvenās skatuves, norisinājās praktiski Asociācijas “Mājoklis” un sadarbības partneru Clean R Grupa, Isover un Rīgas enerģētikas aģentūras semināri un praktiskās darbnīcas.

Abās konferences dienās dažādi inovatīvi pakalpojumi bija apskatāmi konferences Expo stendos, kas visu konferences laiku bija plaši apmeklēti. Īpaši silti konferences dalībnieki tika sagaidīti Asociācijas “Mājoklis” viesmīlības stendā, kur varēja saņemt gan konsultāciju, gan aizpildīt biedra iestāšanās anketu. Dažbrīd šeit veidojās pat pagara rinda.

"Valsts kontroles revīzija par ēku drošumu valsts un pašvaldību līmenī palīdzēja “lauzt ledu” un sākt risināt ilgstoši sasāpējušo ēku drošības problēmu. Būtiskākā revīzijā konstatētā problēma – neviens nerūpējas par ēkām tā, kā noteikts normatīvajos aktos. Iemesli tam dažādi - nepietiekama iesaistīto personu izpratne par drošu ēku ekspluatāciju, būvvalžu neatkarības riski un darba metodikas trūkums, ēku apsaimniekotāju profesionālās kvalifikācijas un kontroles neesamība, kā arī nepietiekami uzkrājumi ēkām un finansējuma ēku renovācijai nepieejamība. Pateicamies par līdzšinējo sadarbību Ekonomikas ministrijai un revīzijā iekļautajām pašvaldībām, taču kopumā – joprojām darāmā vēl ir ļoti daudz. Aicinu visas Latvijas pašvaldības pārņemt labo praksi un proaktīvi risināt ēku drošības problēmas!"

Rolands Irklis Latvijas Republikas Valsts Kontrolieris

"Lai arī kopš dzīvojamo māju privatizācijas lielākoties ir pagājuši vairāk kā 20 gadi, arvien ir liels skaits tādu dzīvokļu īpašnieku, kas neapzinās savus kā dzīvokļa īpašnieka pienākumus. Tāpat tie neapzinās savas tiesības, neapzinās, ka tieši viņu pašu spēkos ir savu situāciju mainīt, sakārtot savu dzīvojamo māju, nomainīt pārvaldnieku un prasīt pilnvērtīgu līgumā noteikto saistību izpildi. Esmu konstatējis, ka iedzīvotāju sūdzību raksturs tiešā veidā korelē ar to, kāda ir mājas apsaimniekošanas vai pārvaldīšanas forma."

Juris Jansons Latvijas Republikas tiesībsargs

“Mūsdienīgs mājoklis ir pieejams, efektīvs, ērts un ar patīkamu iekļaujošu vidi. Ēkas atjaunošana ne tikai ceļ nekustamā īpašuma vērtību, tā nodrošina drošības sajūtu, kas ir primārā, domājot par mājokli. Energoefektivitātei un funkcionalitātei ir racionāli apsvērumi, taču nedrīkst novērtēt par zemu arī estētisko ieguvumu, ko sniedz sakārtots pagalms un skaista ēka. Iesākt mājas atjaunošanas procesu ir visgrūtāk, tādēļ mēs, pašvaldība, sniedzam atbalstu, savedot kopā entuziastus, ekspertus un finansiālo atbalstu. “

Selīna Vancāne Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja

"Ikvienam iedzīvotājam ir tiesības dzīvot ilgmūžīgā, ērtā un pieejamā mājoklī. Valsts un pašvaldību pienākums ir radīt apstākļus, kas atvieglotu iedzīvotāju iespējas attīstīt un labiekārtot savu dzīvesvietu. Pārdomāta mājokļu politika, it īpaši reģionos, veicinās iedzīvotāju vēlmi dzīt savas saknes dzimtajā pilsētā, tā spēcinot Latvijas ekonomiku un izaugsmi."

Normunds Audzišs Latvijas lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors

"Valsts reģionāla attīstība nav iespējama bez līdzsvarotas mājokļu politikas. Tāpēc jāizstrādā ilgtermiņa valsts atbalsta mehānismi dzīvokļu būvniecībai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldību teritorijās. Vienlaikus nepieciešama radikāla inventarizācija normatīvo aktu bāzei dzīvojamo māju pārvaldīšanā, precīzi nosakot dzīvojamo māju ekspluatācijā iesaistīto pušu atbildības. Bez mājokļu monitoringa un visaptveroša mājokļu tehniskās kvalitātes novērtējuma, mājokļu politikai ir deklaratīvs raksturs. "

Aino Salmiņš Latvijas pašvaldību savienības padomnieks

“Dzīvokļu īpašnieku kopības lomas nostiprināšana ir priekšnoteikums dzīvojamo māju sekmīgai pārvaldīšanai.”

Mārtiņš Auders Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors

“Lielākā daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir būvēta ievērojami sen, tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi to kvalitātes uzlabošanā un it īpaši energoefektivitātes celšanā. Tieši mājsaimniecībās patērētā enerģija veido līdz 30% no visas enerģētikas jomas, tādēļ ēku sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Veicot māju energoefektivitātes pasākumus kā arī pārejot uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, dzīvokļu īpašniekiem tas uzlabo dzīves apstākļus un samazina komunālos rēķinu izmaksas.”

Gatis Silovs Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors

“Mājokļa atjaunošana ir gan īpašnieka pienākums, gan ilgtermiņa finansiāls ieguvums, gan viens no ilgtspējas un atbildīgas rīcības stūrakmeņiem. Aicinām izmantot Rīgas enerģētikas aģentūras sniegto informatīvo un finansiālo atbalstu mājokļu atjaunošanai gan jūsu, gan visas sabiedrības kopīgo mērķu sasniegšanai! “

Jānis Ikaunieks Rīgas enerģētikas aģentūras direktors

“Esot pārmaiņu ceļā uz ekonomiski pieejamu mājokļu nodrošināšanu Rīgā, pašvaldībai ir būtiski būt iniciatoram, lai lokālā un nacionālā līmenī veidotu jaunus instrumentus pašvaldības atbalstītu mājokļu izveidei.”

Dace Ziediņa Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietniece mājokļu pieejamības jautājumos

“Esot pārmaiņu ceļā uz ekonomiski pieejamu mājokļu nodrošināšanu Rīgā, pašvaldībai ir būtiski būt iniciatoram, lai lokālā un nacionālā līmenī veidotu jaunus instrumentus pašvaldības atbalstītu mājokļu izveidei.”

Jānis Baiks Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

“Šobrīd ir svarīgi domāt par mājokļu pieejamību ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas, ko šogad vēl vairāk apgrūtina aiz vien pieaugošais eiribor, inflācija, energo resursu sadārdzināšanās, kas mazina jaunu projektu attīstību no investoru puses kā arī iespēju gala pircējiem iegādāties uzceltos mājokļus”

Līga Plaude LANĪDA valdes locekle

“Digitalizācija māju pārvaldīšanā sniedz plašas iespējas ēku īpašniekiem atbildīgi īstenot savus pienākumus. Kādus risinājumus šajā procesā piedāvā Būvniecības informācijas sistēma – to uzzināsiet konferencē!”

Svetlana Mjakuškina Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore

“Dzīvokļa īpašnieks ir arī visas mājas saimnieks. Un mājas uzturēšanai nepieciešama visu kopīpašnieku kopdarbība vai citiem vārdiem kopīgas rūpes!”

Aija Meļņikova Rīgas domes Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece

"Droša dzīvojamā māja nav tikai dzīvokļu īpašnieku atbildība"

Jānis Uzulēns "Jurisconsultus” vadītājs, praktizējošs jurists būvniecības lietās

"Droša dzīvojamā māja nav tikai dzīvokļu īpašnieku atbildība"

Mārtiņš Tīdens Liepājas pašvaldības izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos

“Primārā problēma ir skaidri izprotama normatīvā regulējuma iztrūkums, un tieši tādēļ mēs arī rosinām stingri reglamentēt pārvaldniekiem nepieciešamās zināšanas un kompetences, bez kuru apliecinājuma pārvaldnieks šajā jomā nedrīkstētu darboties”

Dace Vārna Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja

"Pārvaldnieks ir instruments prasmīgajās dzīvokļu īpašnieku kopības rokās."

Aleksandra Cimbale Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes priekšsēdētāja

“Šobrīd daudzdzīvokļu mājām ir pieejams valsts atbalsts gan energoefektivitātes uzlabošanai, gan remontdarbiem tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Lai šīs iespējas izmantotu maksimāli jēgpilni, nepieciešama iedzīvotāju interese un iesaiste, kas pēdējos gados arvien pieaug”

Ieva Vērzemniece Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja

“Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana savā būtībā nav tikai ēkas energoefektivitātes paaugstināšana tā ir arī ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana un apkārtējās pilsētvides sakārtošana. Atjaunojot ēkas iedzīvotāji ne tikai uzlabo savus dzīves apstākļus, bet arī padara savu pilsētu vai ciemu skaistāku.”

Jānis Ungurs “Ogres namsaimnieks” energoefektivitātes projektu koordinators

"Strādājot digitalizācijas jomā redzu, kā piemirstas cilvēka vajadzības. Visām darbībām ar mājokli ir jāliek centrā cilvēks."

Jānis Šipkovs Energoefektivitātes eksperts

“Digitālās tehnoloģijas palīdz radīt pieejamākus un ilgtspējīgākus mājokļus”

Ēriks Kehris SIA "Cubed", NĪ attīstītājs

"Igaunijas mājokļu politikas risinājumi un dalība starptautiskās organizācijās"

Andres Jaadla Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL valdes priekšsēdētājs, Eiropas Sabiedrisko, kooperatīvo un mājokļu federācijas HOUSING EUROPE valdes loceklis

"Igaunijas mājokļu sektora tiesiskā reforma saistīta ar dzīvokļu īpašumtiesībām. Reformai ir pozitīva ietekme daudzdzīvokļu māju renovācijas jautājumu risināšanā un darbu finansēšanā."

Irina Reva Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL galvenā juriste

"Ēku tehniskais stāvoklis ir katra dzīvokļu īpašnieka atbildība. Īpašums nebeidzas ar dzīvokļa ārdurvīm."

Jānis Vīgants Būveksperts

“Māju īpašniekiem ir nepieciešams sniegt zināšanas par ēku un to inženiersistēmu uzturēšanu un apkopoti“

Matīss Kempe Mg.sc.ing. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās

  2023.gads lielākajai daļai no mums – namu pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām, – ir īpaši strauju un dažādu pārmaiņu pilns laiks. Tomēr nevar noliegt – tas ir arī iespēju un pārmaiņu laiks.

  Būtiski, ka arī konferences “Mājoklis 2024” klātienes apmeklētājus sagaida aktuāla un vērtīga informācija namu pārvaldīšanas un atjaunošanas jautājumos, kontaktu dibināšana, savstarpējas diskusijas, praktiskās darbnīcas un semināru sekcijas, un arī šoreiz netrūks jaudīgi referenti un pārsteigumi.

  Divu dienu garumā “Mājoklis 2024” būs vieta, kur satikt domubiedrus, sadarbības partnerus, dibināt biznesa kontaktus, uzzināt nozares būtiskākos jaunumus, rast iedvesmu un risinājumus, lai Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte kļūtu labāka.

  Apskaties Konferences “Mājoklis 2023” ierakstus šeit un iedvesmojies!

  Apskaties Konferences “Mājoklis 2023” fotogrāfijas šeit un iedvesmojies!

  Sirsnīgi pateicamies visiem konferences “Mājoklis 2023” atbalstītājiem, īpaši Rīgas pilsētai un Rīgas enerģētikas aģentūrai, AS “CleanR Grupa”, SIA “Saint-Gobain ISOVER” un SIA “Force Lex” Pārvaldnieku izglītības iestādei.

  Sekojiet līdzi Asociācijas “Mājoklis” jaunumiem, lai saņemtu aktuālāko informāciju nozarē, ka arī esiet laipni gaidīti mūsu komandā! Mēs turpināsim iesākto, tāpēc ikviens, kam ir svarīgi mājas pārvaldīšanas jautājumi un mūsu valsts veidotā mājokļu politika, ir gaidīti mūsu komandā. 

  Konferences referentus vēl neatklāsim, taču mēs apsolām iedvesmojošus un jaudīgus stāstus, lielisku atmosfēru un notikuma sajūtu.

  PIETEIKUMA ANKETA

  Dalības maksa pirmajiem 50 dalībniekiem 99 EUR 

  Atskats uz konferenci “Mājoklis 2023” šeit.