2023.gads parādīja un apliecināja, cik nozīmīga ir darbošanās kopā, dalīšanās pieredzē, profesionālas sarunas, konsultācijas, kā arī atbalsts un praktisks padoms ikdienas darbos. Tieši atbalsta un pleca sajūta, kopīga darbošanās – ir tas, ko mūsu biedri atzīmējuši kā īpaši nozīmīgu vērtību. 2023.gadā esam kļuvuši “Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kamera” (LTRK) biedri, stiprinājuši sadarbību ar mūsu igauņu kaimiņu dzīvokļu īpašnieku biedrību asociāciju “EKYL”, organizējuši seminārus un apmācības gan pašu biedriem, gan pēc Latvijas lielo pilsētu asociācijas un Rīgas enerģētikas aģentūras aicinājuma – plašākam interesentu lokam. Izlolotais “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas Ceļvedis” dzīvokļu īpašniekiem, kas savu pirmo tirāžu piedzīvoja konferences “Mājoklis 2023” laikā, ieguva daudz pozitīvu atsauksmju un pieprasījums pēc šā palīgmateriāla turpina augt –  tāpēc jau martā plānojam izdot jaunu tirāžu.

Īpaši lepojamies ar noorganizēto PIRMO mājokļu politikai, īpaši ēku drošībai un energoefektivitātei veltīto konferenci “Mājoklis 2023”, kas 1.- 2.jūnijā pulcēja vairāk kā 2250 apmeklētāju klātienē un tiešsaistē. Kā jau ar visu jauno – pirmā reize ir ļoti nozīmīga. Konference jaunā kvalitātē pacēla vairākus nozīmīgus jautājumus, deva impulsu jauniem risinājumiem. Savukārt mums kā Asociācijai tā deva pārliecību un spēku kā līdzvērtīgiem partneriem piedalīties likumdošanas procesos. Ticam, ka konference “Mājoklis” kļūs par ikgadēju un ļoti gaidītu notikumu arī turpmākajos gados! Arī Sarunu festivālā Lampa Asociācija piedalījās, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz tik svarīgajiem ēku drošības jautājumiem.

Rudenī, sadarbībā ar LTRK, aicinājām valdības rīcības plānā paredzēt konkrētus mērķus:

  1. radīt tiesiski noteiktu, skaidru un vienkāršu kārtību dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanai māju pārvaldīšanā;
  2. nekustamā īpašuma pārvaldnieka profesijai noteikt reglamentētas profesijas statusu;
  3. stiprināt atbildību par pārvaldīšanas darbību veikšanu bez atbilstošas kvalifikācijas. Vienlaikus Asociācija izprot, ka ne visos gadījumos sliktais māju stāvoklis ir saistīts ar pārvaldnieka profesionālo izglītību. Nereti tas ir atkarīgs no tā, vai dzīvokļu īpašniekiem ir izpratne, līdzekļi un arī vēlme ieguldīt savā īpašumā. Īpaši uzmanība būtu pievēršama reģioniem, kur situācija ar ēku drošību būtu risināma pašvaldības un valsts līmenī, valstij uzņemoties atbildību par ilgstoši novārtā atstātajām daudzdzīvokļu mājām lauku reģionos.

Asociācijas biedri

Asociācijā gada laikā palielinājies biedru skaits par 92 %.Gada nogalē biedru skaits sasniedza 98 un šobrīd vēl 15 biedru kandidāti gaida uzņemšanu. Visvairāk šobrīd Asociācijā ir biedri –dzīvokļu īpašnieki un kopību pārstāvji, dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvās sabiedrības, plaši pārstāvēti ir arī uzņēmēji. Asociācijā darbojas arī 2 izglītības iestādes. Asociācijas stratēģiskais mērķis – 2025.gadā pārstāvēt 500 biedrus.

Asociācijas valde turpina strādāt pie tā, lai lēmums par dalību Asociācijā būtu katras dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvās sabiedrības nepieciešamība un pakalpojumu grozā būtu ikvienam biedram nepieciešami pakalpojumi, kas palīdz sekmīgāk darboties un sniedz nozīmīgu praktisku un metodisku atbalstu ikdienā, veicina konkurētspēju.

2024. gada nozīmīgākās prioritātes
2024. gads būs nozīmīgs namu pārvaldīšanas jomai. Šobrīd Saeimā izskatīšanā ir grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kuros paredzēts dot plašākas pilnvaras māju apsaimniekošanā mazākumam, taču ir ļoti būtiski, lai labi domājot “nesašaujam sevi kājā”. Lai arī diskusijās viedokļi par praktiskajām iespējām šādi risināt mājas attīstības jautājumus atšķiras, Asociācijas ieskatā, riski – dot iespējas lemt par jebkuru jautājumu – nav līdzsvaroti, tāpēc ir nepieciešams vismaz sākotnēji noteikt, ka mazākums var lemt tikai par obligātajām pārvaldīšanas darbībām, nevis jebkuru jautājumu, kas ir dzīvokļu īpašnieku ekskluzīvā kompetencē. Ekonomikas ministrijā sagatavošanā ir arī ilgi gaidītie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas risinās parādu piesaisti dzīvoklim nevis dzīvokļa īpašniekam (saistību tiesību pāreja uz lietu tiesībām).

Asociācija seko līdzi arī tam kā norisinās darbs pie jaunā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma. Tas ir nozīmīgs solis nozares sakārtošanā, tāpēc visdrīzāk šā likumprojekta lēnā gaita liecina par nepieciešamību rūpīgi izdebatēt daudzus svarīgus jautājumus – atbildību, norēķinu kārtību, izglītības un pārvaldnieka kvalifikācijas prasības. Īpaši aktuāli pagājušajā gadā ir kļuvuši ēku drošības jautājumi, tāpēc arī turpmāk tie būs Asociācijas uzmanības fokusā.

Vēl kāds nozīmīgs posms sola noslēgties tuvākajā laikā. Saeimā noris darbs pie jauna likumprojekta, kas saistīts ar ieilgušo dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanu, kas vienlaikus nozīmē dzīvokļu īpašnieku pienākumu konkrētā termiņā – līdz 2025.gada 1.janvārim pārņemt mājas pārvaldīšanā, tā “pārgriežot nabas saiti”  ar pašvaldības pagaidu pārvaldības modeli, kas jau sākotnēji bija paredzēts tikai kā īstermiņa risinājums. Taču arī šeit ir daudz neskaidru jautājumu, it īpaši – kā šis process norisināsies praktiski. Asociācijas ieskatā, likumprojektā nepieciešams pārejas posms un valdības noteikumi, kas regulētu šā procesa kārtību un soļus.

Tāpat arī iekšēji – 2024. gads Asociācijai jau sākot ar martu paredzēta dalība vairākos nozīmīgos pasākumos, semināru organizēšana biedriem un pašvaldībām, bet oktobrī plānojam konferenci “Mājoklis 2024”. Lai šo īstenotu, gatavoties jāsāk jau savlaicīgi, tamdēļ paredzam 2024. gadu kā ļoti aktīvu.

Vienlaikus nedrīkstam aizmirst arī par ikdienas atbalstu mūsu biedriem un šeit lielu lomu spēlēs vēl vairāki jauni atbalsta instrumenti mūsu biedriem, ikmēneša informatīvās sanāksmes un kopīga sadarbība.

Kopā mēs esam spēks!